PREVÁDZKOVATEĽ:
MPL Group, s.r.o
., SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50 604 554
(ďalej len „prevádzkovateľ„)

Ako dotknutá osoba poskytnete Vaše osobné údaje prostredníctvom svojho životopisu, dotazníka alebo vyplnením elektronického formulára.

Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený spracúvať predovšetkým nasledovné osobné údaje (v závislosti od tohto, ktoré osobné údaje uvediem v dotazníku, resp. v inom dokumente):

a) meno, priezvisko a titul;
b) dátum narodenia a adresa trvalého bydliska;
c) adresa prechodného bydliska (ak existuje);
d) dosiahnuté vzdelanie a prax;
e) nadobudnutá prax (informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch, pracovné pozície, na ktorých som pracoval, dĺžka zamestnania);
f) informácie o tom na výkon akých činností mám oprávnenie (preukaz na VZV, zváračský preukaz, a pod.);
g) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty;
h) IP adresa;
i) ostatné údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, resp. v životopise, napr. fotografia;
(ďalej len ako „osobné údaje“).
Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie

Prevádzkovateľ MPL Group, s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje na nižšie uvedené účely

 • Poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom
 • Sprostredkovatelia zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (BOZP, pracovná zdravotná služba)
 • Sprostredkovatelia zabezpečujúci plnenie osobitných požiadaviek prevádzkovateľa najmä:
 • správu IS, v ktorom je agenda vedená
 • spracovanie účtovnej agendy
 • Zdravotné poisťovne
 • Sociálna poisťovňa
 • Zmluvný partneri prevádzkovateľa (dodávatelia, odberatelia)
 • Užívateľský zamestnávateľ, obchodní partneri ktorý vyhľadávajú pracovné sily
 • Orgány verejnej moci
 • Ďalšie subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednou osobou je Ing. Alžbeta Hurtíková. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať písomne, a to buď formou listovej zásielky odoslanej na adresu: SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom, s tým, že uvediete, že zásielka je určená pre Zodpovednú osobu alebo formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu: hurtikova@mplgroup.sk
O prípadnej zmene kontaktných údajov Vás budeme informovať formou e-mailovej správy odoslanej na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri poskytnutí Vašich osobných údajov.

 

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných príležitostí určených pre dotknutú osobu spočívajúce predovšetkým v:

a) sprostredkovaní zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov formou dočasného pridelenia;
b) sprostredkovaní zamestnania u potenciálnych zamestnávateľov formou sezónnych prác a brigád.

 

Doba uchovávania osobných údajov:  5 rokov

 

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom:

1.1. Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa MPL Group, s.r.o., potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

1.2. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ktoré o Vašej osobe spracúvame, a zároveň máte právo na to, aby sme Vám poskytli nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

a) informáciu o tom, za akými účelmi Vaše osobné údaje spracúvame;
b) informáciu o tom aké kategórie osobných údajov spracúvame o Vašej osobe;
c) informáciu o príjemcoch, prípadne aspoň kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcoch v tretích krajinách, prípadne príjemcoch, ktorými sú medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, tak informáciu o predpokladanej dobe uchovávania Vašich osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
e) informáciu o tom, že máte právo od prevádzkovateľa MPL Group, s.r.o., požadovať opravu Vašich osobných údajov alebo požadovať ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo že máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) informáciu o tom, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) informáciu o tom, že ak sme Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte právo na získanie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) informáciu o tom, že pri rozhodovaní využívame, prípadne nevyužívame automatizované rozhodovania vrátane profilovania a pokiaľ využívame automatizovaný spôsob rozhodovania, tak máte právo na to, aby sme Vám poskytli aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

1.3. Ako Prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, je naša spoločnosť oprávnená ako prevádzkovateľ, účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ako dotknutá osoba podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe (t.j. informácie Vám poskytneme prostredníctvom e-mailovej správy, na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašej žiadosti), pokiaľ ako dotknutá osoba nepožiadate o iný spôsob.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov:

2.1. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť MPL Group, s.r.o., bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účely spracúvania máte právo ako dotknutá osoba, na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

2.2. Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť MPL Group, s.r.o., povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.

 

 1. Právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“):

3.1. Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u našej spoločnosti MPL Group, s.r.o.,, aby boli Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané. Naša spoločnosť MPL Group, s.r.o., ako prevádzkovateľ je povinná bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
b) ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva na právnom základe Vášho súhlasu a ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a zároveň už neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov;
c) využije ako dotknutá osoba Vaše právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov uvedené v bode 5.
d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov EÚ, prípadne právnych predpisov SR;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti pričom sú spracované osobné údaje dieťaťa.

3.2. V prípade, že by naša spoločnosť MPL Group, s.r.o., zverejnila Vaše osobné údaje a máme povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, informujeme prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, že ako dotknutá osoba žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tieto kroky podnikneme so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady, formou primeraných opatrení vrátane technických opatrení.

3.3. Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť MPL Group, s.r.o., povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť MPL Group, s.r.o.,  informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

4.1. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ MPL Group, s.r.o.,  obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, za predpokladu, že ide o jeden z týchto prípadov:

a) Ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bolo obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov, počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť správnosť Vašich osobných údajov;
b) Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
c) Ak prevádzkovateľ už Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
d) Ak ako dotknutá osoba namietate voči automatizovanému rozhodovania vrátane profilovania, ktoré môže prevádzkovateľ využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bolo obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov, počas obdobia, ktoré našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť, či sú oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dostatočné na tento spôsob spracúvania osobných údajov

4.2. Počas obdobia, v ktorom prevádzkovateľ obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, je naša spoločnosť oprávnená ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje len uchovávať. Akékoľvek iné spracovateľské operácie je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená vykonať len:

a) za predpokladu, že k tomu udelíte súhlas
b) je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
c) je to potrebné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby
d) je to potrebné z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

4.3. Pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, je naša spoločnosť MPL Group, s.r.o., ako prevádzkovateľ povinná Vás o tomto fakte informovať.

4.4. Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.

 

 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

5.1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na nasledovnom právnom základe:

a) ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
b) ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana
Taktiež ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči profilovaniu vykonávanému na základe právnych základov uvedeným v predchádzajúcej vete. Po uplatnení Vášho práva namietať v súlade s týmto bodom, nesmie naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nepreukáže, že dôvodom spracúvania je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5.2. Taktiež máte právo ako dotknutá osoba, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, a taktiež máte právo namietať voči profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Po uplatnení Vášho práva namietať v súlade s týmto bodom, nesmie naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

5.3. Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov:

6.1. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli naše spoločnosti ako prevádzkovateľovi. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má povinnosť poskytnúť Vám tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

6.2. Taktiež ako dotknutá osoba, máte právo požadovať aby naša spoločnosť preniesla Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi.

6.3. Naša spoločnosť je povinná preniesť Vaše osobné údaje, za predpokladu, že spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva naša spoločnosť automatizovanými prostriedkami (t.j. napr., že máme Vaše údaje v našej internej počítačovej databáze) a zároveň že Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na jednom z nasledovných právnych základov:

a) na základe Vášho súhlasu;
b) alebo naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe toho, že je medzi Vami ako dotknutou osobou a našou spoločnosťou uzatvorená zmluva, pri plnení ktorej je nevyhnutné aby sme spracúvali Vaše osobné údaje (napr. zmluva o sprostredkovaní zamestnania, kedy na to, aby sme Vám našli vhodnú prácu, musíme spracúvať niektoré Vaše osobné údaje);

6.4. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bol prenos Vašich osobných údajov vykonaný priamo od našej spoločnosti k druhému prevádzkovateľovi, za predpokladu, že je to technicky možné.

 

 1. Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu:

7.1. Ak naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je Váš súhlas, t.j. našej spoločnosti ste poskytol buď písomne na papieri, alebo elektronicky (napr. vyplnením formulára na internete) vyhlásenie, že súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

7.2. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako prevádzkovateľ je naša spoločnosť povinná zabezpečiť, aby odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov bolo z Vašej strany ako dotknutej osoby aspoň také jednoduché ako jeho poskytnutie.

7.3. Za účelom odvolania súhlasu môžete využiť kontaktnú osobu: hurtikova@mplgroup.sk

V rámci e-mailovej správy musíte uviesť Vaše identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň v rámci správy musíte uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ( „meno a priezvisko, dátum narodenia , odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“).

7.4. Odvolať Váš súhlas môžete taktiež formou listovej zásielky odoslanej na adresu sídla našej spoločnosti, t.j. SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika. V liste musíte čitateľne uviesť Vaše údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Dané odvolanie je nutné vlastnoručne podpísať.

7.5. Naša spoločnosť Vás ako dotknutú osobu, môže po doručení odvolania súhlasu (predovšetkým v prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej správy, či vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky), za účelom kontroly, že odvolanie súhlasu vyhotovila a vykonala Vaša osoba.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

8.1. V prípade, že máte akúkoľvek pochybnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. štátnemu orgánu, ktorý vykonáva dozor nad správnosťou a zákonnosťou spracovávania osobných údajov dotknutých osôb.

8.2. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220.

8.3. Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nájdete na internetovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/148